JEDNORAZOWE KONSULTACJE TERAPEUTYCZNE (KT) są formą ukierunkowaną na opracowanie planu pomocowego dla beneficjenta ostatecznego.

Konsultacja jest spotkaniem w którym poza beneficjentem i osobami z jego otoczenia (obowiązkowo- rodzicami lub opiekunami prawnymi, częstokroć także innymi osobami z rodziny, nauczycielami czy pracownikami SUO), uczestniczą specjaliści z PSTB – a wśród nich co najmniej po jednym psychologu i pedagogu specjalnym.

Konsultacja obejmuje następujące części:

  • przedstawienie się i pozyskanie wstępnych informacji o problemie beneficjenta
  • pogłębiony wywiad i obserwację – części te prowadzone są równolegle
  • przeprowadzenie obserwacji, testowania i prób zadaniowych u klienta
  • opracowanie przez zespół planu pomocowego i spisanie zaleceń
  • przedstawienie rodzinie beneficjenta planu pomocowego i omówienie go wraz z praktycznym instruktażem, podczas którego terapeuci pracują z klientem demonstrując zasady postępowania, a następnie rodzice podejmują próbę pracy pod ich okiem

W toku konsultacji dokonywana jest pełna analiza zachowań (wynikająca z metodyki Stosowanej Analizy Zachowania – ABA) oraz konstruowane są zalecenia terapeutyczne (Indywidualny Plan Działania).

Jednorazowa konsultacja pozwala także na przypisanie beneficjenta do dalszych konkretnych form wsparcia realizowanych w projekcie.